Årsregnskaber

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af den (de) generalforsamlingsvalgte revisor(er), samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

DOWNLOAD
2017.pdf
DOWNLOAD
2016.pdf
DOWNLOAD
2015.pdf
DOWNLOAD
2014.pdf
DOWNLOAD
2013.pdf
DOWNLOAD
2012.pdf
DOWNLOAD
2011.pdf
DOWNLOAD
2010.pdf