Årsregnskaber

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af den (de) generalforsamlingsvalgte revisor(er), samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

DOWNLOAD
2021. Godkendt årsregnskab
DOWNLOAD
2020. Godkendt årsregnskab
DOWNLOAD
2019. Godkendt Årsregnskab
DOWNLOAD
2018. Godkendt årsregnskab
DOWNLOAD
2017. Godkendt årsregnskab
DOWNLOAD
2016. Godkendt årsregnskab
DOWNLOAD
2015. Godkendt årsregnskab
DOWNLOAD
2014. Godkendt årsregnskab
DOWNLOAD
2013. Godkendt årsregnskab
DOWNLOAD
2012. Godkendt årsregnskab
DOWNLOAD
2011. Godkendt årsregnskab
DOWNLOAD
2010. Godkendt årsregnskab