Forureningssagen i Skuldelev

Da amterne blev nedlagt overgik tilsynet med vandværkerne til kommunerne. Skuldelev Vandværk er derfor i tæt dialog med tilsynsmyndigheden i Frederikssund Kommune om forureningen i Skuldelev.

Uddrag af referat møde mellem Frederikssund kommunes tilsynsmyndighed med vandværkerne og Skuldelev Vandværk den 2. marts 2017

 

Deltagere:

Skuldelev Vandværk: Kristian Larsen og Carsten Larsen

Frederikssund Kommune: Dani Mikkelsen og Louise Overgaard Pedersen

 

Dagsorden:

1      Analyseprogram i forhold til forureningen

2      Indvinding fra B4, timeydelse og max. Indvindingsmængde

3      Aftale om brug af B4

4      Ny boring(er)

5      Nødforsyning

 

Referat

1)      Formålet med analyseprogrammet, er at holde øje med hvornår forureningen når vandværkets boring B4, og dermed forhindre at vandværket distribuerer forurenet vand ud til dets forbrugere.

2)      Region Hovedstaden har i december 2016 etableret en moniteringsboring, 30 m fra vandværkets boring B4, ud fra principper i BNBO, hvilket betyder at når klorerede opløsningsmidler påvises i moniteringsboringen forventes det at der vil gå ca. 1 år før de påvises i B4. Moniteringsboringen er filtersat i 2 niveauer, ét filter i kalken og ét i sandmagasinet over kalken.

Frederikssund Kommune har i samarbejde med Skuldelev Vandværk på baggrund af dette udarbejdet et analyseprogram for Skuldelev Vandvæk, således at det er muligt at holde øje med hvornår forureningen rammer B4, og hvornår koncentrationen overskrider kvalitetskravet til drikkevand.Hyppigheden for analyser i B4 er afhængig af analyserne i regionens moniteringsboring, se nedenstående tabel.

Koncentration af klorerede opløsningsmidler

i regionens moniterings boring

Analysefrekvens B4

Ikke påvist

Hver 6. måned

Mindre end kvalitetskravet til drikkevand

Hver 3. måned

Højre end kvalitetskravet til drikkevand

Hver måned

Der skal ikke tages en fuld boringskontrol ved analyser der ligger ud over den almindelige analysefrekvens, der skal kun analyseres for flg. klorerede opløsningsmidler:

Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter Chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan, trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1-dichlorethylen, trans-1,2-dichlorethylen, cis-1,2-dichlorethylen, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, chlorethan, vinylchlorid

Stofferne i ovenstående tabel er dem som Regionen pt. analyserer for i deres moniteringsboring, hvis der opstår ny viden skal analyseprogrammet tilrettes her efter.

Vandværket oplyser at de har lovet deres forbrugere, at når koncentrationen af klorerede opløsningsmidler overstiger kvalitetskravet til drikkevand i Regionens moniteringsboring, vil vandværket ikke længere indvinde fra B4. Der kan dog opstå nødssituationer hvor det kan være nødvendigt at indvinde fra B4, hvilket Kommunen ikke har nogen indvendinger imod, så længe vandværket kan overholde kvalitetskravet til drikkevand, for det vand de pumper ud til forbrugerne. Så længe der er mulighed for at indvinde fra boringen skal analyseprogrammet følges. Frederikssund Kommune sender et brev til vandværket vedr. analyseprogrammet. Den lovpligtige kontrol af boringen jævnfør Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg fortsætter uafhængigt af ovenstående.

3)      På sidste møde mellem Skuldelev Vandværk og Frederikssund Kommune blev der aftalt, at indvindingen fordeles med 40 % på B6, 40 % på B5 og 20 % på B4 – der skulle dog afventes at Regionens moniteringsboring blev etableret.

Ud fra den nuværende indvinding svarer 20 % til ca. 13.000 m3 vand om året fra B4. Med den nuværende pumpe er ydelsen ca. 27 m3/t. Det blev aftalt at vandværket drosler ydelsen til max. 15 m3/t, evt. ved at installere ny pumpe med frekvensomformer og der henstilles til at ydelsen er lavere. Der skal dog være mulighed for at pumpe med en højere ydelse til nødssituationer f.eks. brand.

4)      Der er pt. ikke undersøgt nogen mulighed for placering af ny boring. Kommunen undersøger muligheden for at hjælpe med at finde en placering, både ud fra de data kommunen har til rådighed og evt. konsulent bistand.

5)      Skuldelev Vandværk ønsker at etablere en nødforsyning fra Frederikssund Forsyning Der afventes pt. positiv tilkendegivelse fra de involverede parter før projektet kan gennemføres. Vandværket har bedt Tvillum om at udarbejde et udkast til aftaler med lodsejerne. Der arbejdes på at projektet gennemføres hurtigst muligt, men det forudsætter, at alle involverede parter tilkendegiver at projektet kan gennemføres. Skuldelev Vandværk har som mål at der indgåes aftaler med de involverede lodsejere i 2017.