Historien om vandværket

Historien om Skuldelev Vandværk strækker sig over mere end 100 år. Vi vil gerne fortælle denne historie. Hvis nogen ligger inde med ting og sager eller en god historie med tilknytning til vandværket, hører vi det gerne, og vi vil meget gerne dele det med andre på denne side.

1905 indkaldes til møde på Skuldelev Kro.

Initiativtagerne til denne indkaldelse var:

Møller P. Hansen
Kroejer Chr. Erichsen
Skolelærer Julius Petersen
Gårdejer A. P. Simonsen
Sognepræst L. Hendriksen

Der udfærdiges love for Interessentskabet Skuldelev Vandværk.

Anlægskapitalen andrager kr. 12.000,00 med en løbetid på 45 år, for hvilke, der hæftes solidarisk.

1905 til 1906 købes der jord til at bygge et vandværk på.

På et højt sted uden for byen - der hvor børnehuset ligger i dag - opføres en vindmølle, som pumpede vandet op i en muret beholder. Herfra ledtes vandet ned til byens ledningsnet.

I 1906 udførtes hovedledningen i byen som 1½" og 1¼" jernrør og vandstandere var i ¾" jernrør

Interessenterne skulle selv afholde udgiften for at få vand lagt ind. Vandværket skulle tilse det udførte arbejde. Efter 2 år overgik ejerskabet af de private vandledninger til vandværket, som herefter vedligeholdt ledningerne på fællesskabets regning.

Betaling for vand udgjorde ved starten af vandværket kr. 6,00 pr. vandhane pr. år.

Leveringsevnen var ved præstegårdens køkken 1 spand (=11¼ pot svarende til 10,868 litter) på 30 sekunder og ved møllen kunne leveres 1 spand på 45 sekunder

Vandprøver blev udført af Steins laboratorium - de skulle bruge 4 potter vand - for den nette sum af kr. 76,30 pr. vandprøve. Det var mange penge, når vandafgiften var kr. 6,00 pr. vandhane pr. år.

Fr. P. Larsen, Frederikssund, udførte kort over ledningsnet efter tilbud for kr. 15,00

1914 modtages ansøgning fra Skuldelev sogneråd om at få leveret drikkevand til børnene på Skuldelev skole. Det blev leveret for kr. 12,00 pr. år.

Der anlægges suplerende elektrisk kraft til at levere vand til vandbeholderen, så vil der også kunne leveres vand, når det ikke blæser. I forbindelse hermed etableres ledning fra brønden med vindmøllen til beholderen. Ledningen placeres på pæle langs med stien. Det kostede interessenterne kr. 4,00 pr. år.

 Fra 1916 til 1928 kunne man ikke enes om vandafgiften hos C. T. Hansen, København, ejer af Birkely. C. T. Hansen ønskede at betale efter måling af vandet, sådan som man gjorde i København - men det her var altså Skuldelev.

I 1926 foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen beslutter, at etablere en 6" boring og nyt pumpeværk. Vognmand Erland Petersen, Søndergade, overdrager et areal til I/S Skuldelev vandværk, hvorpå der ved Søndergade bygges et nyt pumpehus. En del af fundamentet fra dette pumpehus findes fortsat på grunden ved vandværkets indgang fra Søndergade.

I 1931 besluttes det at udbygge vandværket for at få højere tryk på vandet. Der modtages tilbud fra Fr. Dahlgaard, Holbæk. Pumpe og rør kan installeres for kr. 2.186,00.

I 1940 besluttes det at nedtage den gamle vandbeholder og det gamle rør anlagt på pæle langs stien. Pælene sælges for kr. 2,50 pr. stk. Indtægt i alt kr. 20,00

 

I 1940 fryser vandledningen, og den bliver optøet af Helbo Hansen efter tilbud på kr. 35,00. I det hele taget bliver starten af krigen 1940 til 1942 nogle dyre år med sprængte vandrør på grund af de meget kolde vintre, og det er svært at skaffe materialer til reparation.

I 1952 nedstemmer generalforsamlingen et forslag fra bestyrelsen om nye vandafgifter. Bestyrelsen nedlægger deres mandater, og der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 24. marts. Her vedtages nye love, som også indeholder aftale om betalingen af vandafgift.

I 1955 indhentes tilbud på udbygning af vandværket med nyt filteranlæg. Fr. Dahlgaard, Holbæk, og murermester Petersen, Skuldelev, giver tilbud. Samlet pris kr. 23.000,00. Der købes jord af fragtmand A. P. Hansen og frk. Olsen til udvidelsen. Der udvides med en ny 6" boring, der etableres en ny 10 m³ pumpe med tilhørende hydroforanlæg for at sikre ens vandtryk i byen.

 

På grund af de store udgifter i 1955 afholder man ikke 50 års jubilæum den 23. september.

 

 I 1956 etableres vandledning til den nye skole. Vandafgift kr. 800,00 pr. år. Kommunen udføre vejarbejde, som kræver vand. Vand til vejarbejde leveres for kr. 2,00 pr. dag.

I 1957 føres vandværkets skyllevand til branddamen / gadekæret.

I 1960erne kommer nye interessenter til. Der skal leveres til Svineholm og Koholm. Bestyrelsen stiller forslag om, at der bygges et nyt vandværk i stedet for at der "lappes" på det gamle. Der skulle også lægges en ny forsyningsledning til udstykning af møllegården. Der købes mere jord af fragtmand A. P. Hansen og Fr, Dahlgaard får entreprisen med at bygge det nye vandværk. Den 1. august 1967 tages det nye vandværk i brug.

I 1970erne etableres forsyningsledning til Lineborg og der etableres en ringledning i Skuldelev by samt ledning til udstykning 77c, Svineholm, Skuldelev Strand. Der etableres vandledning til Onsved by og til Onsved Huse. Der købes jord af frk. Olsen til etablering af en ny boring. Der etableres vandledning til Torp og til Nordvangen.

1980erne startes med at der den 23. september 1980 fejres 75 års jubilæum på Skuldelev kro. Festen holdes godt nok først den 11. september 1981. I 1986 fejre formand gårdejer Jørgen Larsen, Nordgården, 25 års jubilæum som formand. Der etableres vandledning til Sølvkærgårdens udstykning. Der monteres udfældningstanke til udfældning af slam fra vandværkets skyllevand, da man ikke måtte lede skyllevandet direkte i kloakken.

I 1990erne opsættes der vandmålere hos forbrugerne, og udpumpning af vand falder til ca. en tredjedel godt 65.000 m³ pr. år. Der monteres forfiltre for boringerne 5 og 6 for at fjerne okker.

Fra 2000 - i nullerne - har Jørgen Larsen i 2001 været formand i 40 år. Der etableres vandledning til udstykningen ved Løvekær, hvor der også installeres brandhane type B for at sikre tilstrækkelig vand til slukningsarbejde. Vandværkets trykkreds for udpumpning renoveres. Hydroforen fjernes og de store trykpumper, der før opsætning af målere leverede langt mere vand fjernes og erstattes af to mindre trykregulerede pumper, der styres over frekvensomformere. Den ene af de store gamle pumper beholdes som nød- og brandpumpe. Der etableres brandhane på vandværket.

Ved 100 års jubilæet den 23. september 2005 er der 564 interessenter. Festen holdes på Skuldelev kro på dagen med spisning kl. 18 for en pris på kr. 100,00.

I 2010erne ombygges vandværkets styring fuldstændigt. Der leveres helt ny el-instalaltion med tavler og SRO (StyringReguleringOvervågning) anlæg. Det bliver nu muligt at overvåge og styre vandværket via ekstern PC'er. Boring 4 og boring 5 føres op til nuværende standarder omkring tæthed for indtrængende overfladevand. Region Hovedstaden forlanger boring 4 lukket på grund af risiko for forurening fra Vestergade 5. Efter forhandling med Frederikssund kommune laves en aftale om brug af boring 4.