Ansøgning om eftergivelse af vandafgift til ejendomme til boligformål efter uagtsomt vandspild.

Betingelser for eftergivelse af vand- og statsafgift af ledningsført vand er Skuldelev Vandværks informationer under "Uagtsomt vandspild" og lov om afgift af ledningsført vand (lbk. nr. 962 af 27. juni 2013).

1. Ejeren

Ejeren til den ejendom, hvorpå det uagtsomme vandspild er opstået, skal bekræfte, at det uagtsomme vandspild skyldes brud på en skjult vandinstallation på ejendommen.

Er ejendommen erhvervet inden for de seneste 2 år oplyses datoen for overtagelsen.

Vandværket kan kun eftergive beløbet, når det uagtsomme vandspild kan dokumenteres.

Hvis ejendommen både anvendes til boligformål og erhvervsformål uden særskilt vandmåling, kan der kun opnås eftergivelse for den andel, der falder på boligformålet.

Det vil altid være muligt at dokumenterer det uagtsomme vandspild, når vandmåleren er placeret ved overgangen fra stikledning til jordledning (i målerbrønd ved skel). Er vandmåleren for eksempel placeret i huset, vil eftergivelse af uagtsomt vandspild før måleren kun kunne forekomme i de tilfælde, hvor vandværket på anden måde, dels entydigt kan fastslå, at det uagtsomme vandspild er sket på grund af brud på jordledningen før måleren og dels kan fastslå vandmængden. 

Der kan også søges om eftergivelse for uagtsomt vandspild, hvis ejeren lejer ejendommen ud til privat brug. 

Hvis ejendommen er udlejet, vil vandforbruget normalt blive betalt af lejeren med mindre andet kan dokumenteres. Såfremt ejeren af ejendommen opnår en eventuel eftergivelse skal denne viderebetale eftergivelsen til lejerne, med mindre det kan dokumenteres, at lejeren ikke har betalt for det uagtsomme vandspild. Ejeren accepterer via erklæringen, at vandværket udbetaler beløbet direkte til lejeren, såfremt lejeren har betalt det uagtsomme vandspild.

Uanset hvem, der har betalt det uagsomme vandspild, skal ejeren vedlægge dokumentation vedrørende lejerne (navn og adresse).

2. VVS-installatørerklæring

VVS-installatøren skal bekræfte, at røret er repareret, og at der er tale om en skjult vandinstallation.  

Uagtsomt vandspild fra skjulte vandinstallationer er defineret af Skuldelev Vandværk som vand, der er løbet ud ved et pludseligt opstået brud på skjulte rør. Det er typisk rør, som er gravet ned under fundament, ligger i jord eller er skjult under gulve eller i vægge.

Det kan også være vand, som er strømmet ud i fjernvarmesystemet gennem en utæt fjernvarmevarmeveksler.

Vandspild fra gennemtærede rør, løbende toiletter, frostsprængte installationer, synlige skader på rør i målerbrønde og synlige skader på vandrør i det hele taget defineres af Skuldelev Vandværk ikke som uagtsomt vandspild.

Skuldelev Vandværk bevilger ikke eftergivelse af vandafgifter flere gange for den samme rørstrækning, ligesom skjulte tidligere reparede rør ej heller giver mulighed for eftergivelse af vandafgifter.

VVS-installatøren skal beskrive bruddet og den mulige ydre påvirkning med henblik på at fastslå, om der er tale om et brud, som kunne være undgået. Er der gået et længere tidsrum imellem konstateringen af bruddet og tilkaldelsen af VVS-installatøren, og har ejeren/forbrugeren været bekendt med, at der løb vand ud i større mængder, kan det afskære kravet på refusion. 

Det fremgår af Lovens § 24, stk. 5, at:

"Ledningsbruddet skal ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet." 

3. Vandforbruget

Normalårsforbruget kan beregnes som et gennemsnit af de 3-4 seneste års forbrug. 

Efter lovens § 24, stk. 4 gælder det, at eftergivelse ikke gives for den del af kravet, som er mindre end forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m³. Hvis forbrugerens normale afregningsperiode er mindre end et år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt.

Har forbrugeren boet  på adressen mindre end 2 år, må den anvendte á conto-opkrævning bruges som udtryk for normalårsforbruget.  Á conto-opkrævningen tager udgangspunkt i de standardberegningsmetoder, som vandværkerne benytter ved fastlæggelse af á conto-beløbet for nye forbrugere.

Har ejeren/forbrugeren beboet ejendommen mindre end 12 måneder, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt.

Kan forbruget af vand ikke dokumenteres, sætter Skuldelev Vandværk det til 170 m³ pr. år.

4. Vandværket

Skuldelev Vandværk skal, efter godkendelse af eftergivelse af afgiften, sende forbrugeren en kreditnota på det eftergivne beløb inklusive vandafgift.

Godkendes ansøgningen vil vandafgifter blive eftergivet, og vandværket vil sende den godkendte ansøgning videre til Frederikssund Forsyning (NOVAFOS), som vil tage stilling til eventuel eftergivelse af den opkrævede vandafledningsafgift.

Den godkendte ansøgning gemmes af vandværket som dokumentation overfor SKAT på lige fod med øvrige regnskabsbilag.