Aflæsning af vandmåleren

Ejeren/brugeren skal aflæse vandmåleren og indberette målerstanden 
hvert år den 31. december.

Oplysninger om aflæsning skal afleveres til NOVAFOS / Frederikssund Forsyning, som giver besked om forbrug til 
Skuldelev Vandværk.

Aflæser ejeren/brugeren ikke måleren rettidigt, vil vandværket gøre det. For dette opkræves et gebyr jævnfør 
takstbladet.

 

Bortset fra foranstående nuller skal alle tal i det røde felt indberettes

 Tallene i det blå felt er målerens nummer