Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 15. januar.

Typiske dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling vil være:

 

  1. Valg af dirirgent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

Hvert medlem har én stemme. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til vedtægternes § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Referater

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen er en håndskrevet plomberet bog. Afskrift af forhandlingsprotokollen for de enkelte generalforsamlinger, kan findes herunder

DOWNLOAD
2022. Ordinær generalforsamling
DOWNLOAD
2021. Ordinær generalforsamling
DOWNLOAD
2020. Ordinær generalforsamling
DOWNLOAD
2019. Ordinær generalforsamling
DOWNLOAD
2018. ekstraordinær generalforsamling
DOWNLOAD
2018. Ordinær generalforsamling
DOWNLOAD
2017. Ordinær generalforsamling
DOWNLOAD
2016. Ordinær generalforsamling
DOWNLOAD
2014. Ordinær generalforsamling