Kontrolsystem for koldvandsmålere i drift

Skuldelev Vandværk har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af vandforsyningens målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemet.

Til finansiereng af kontrolsystemet, herunder indkøb af målere, betaling for udskiftning og efterfølgende registrering, opkræves et målergebyr

 

Skuldelev Vandværks bestyrelse har besluttet, at man benytter sig af en vingehjulsvandmåler til anvendelse i koldt vand

En sådan vandmåler her en godkendelsesperiode

Ved godkendelsesperiodens udløb udskiftes samtlige vandmålere

I forbindelse med målerskiftet, hjemtages en ekstra mængde målere, som opbevares på vandværket til udskiftning i perioden indtil næste målerudskiftning

Alle målere betragtes derfor som udskiftningsbare, uanset hvornår de er opsat i godkendelsesperioden, da det er opsætning af den første måler, der bestemmer, hvornår næste målerudskiftning finder sted

Ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed. Måleren sendes til et akkrediteret institut, hvor måleren kontroleres. Viser måleren korrekt betaler ejeren - viser måleren forkert, betaler vandværket og der forhandles en regulering af den leverede vandmængde