Forretningsgang

Installationstilladelsesblanketten kan anvendes som gyldig ansøgning om

  • vandstikledning
  • tilladelse til udførelse af vandinstallationsarbejde og/eller ændring
  • tilladelse til etablering af vandbehandling

Er der tale om nytilslutning, skal skødehaver udover denne ansøgning, også underskrive en leveringsaftale. Ved væsentlige ændringer af forsyningsforholdene, kan der ligeledes blive krævet ny leveringsaftale.

Er der tale om etablering af vandbehandling anføres og beskrives anlægget på blanketten. Samtidig udfyldes Servicerapport for tilbageløbssikring og vedhæftes Installationstilladelsesblanketten. 

Blanketten indsendes underskrevet af skødehaver og af en VVS-autoriseret virksomhed.

Vandstikledning og anboring i vejareal udføres ved vandværkets foranstaltning.

Placering af vandmåler aftales med vandværket.

Jordledningen på privat grund til et énfamiliehus udføres af den VVS-autoriserede virksomhed. Vandværket syner jordledningen før denne dækkes. Ved arbejder, der har forbindelse til jordledningen, vedlægges ansøgningen en tegning, der tydeligt viser jordledningens placering og eventuelle ændringer på jordledningen anføres på tegningen. Jordledninger til etageejendomme, forretningsbygninger og industrivirksomheder udføres af - eller i samarbejde med - vandværket.

Jordledning i 32-50 mm skal være udført som PE 80 – PN 10 – SDR 11.

Den VVS-autoriserede virksomhed modtager en genpart med installationstilladelsen.

Når arbejdet er udført, færdigmelder den VVS-autoriserede virksomhed arbejdet ved påtegning på den tilsendte godkendte installationsblanket. Vandværket kan forlange arbejdet synet.

Gebyr for indlægning af vandstikledning ved vandværkets foranstaltning og eventuelle andre udgifter vil blive opkrævet ved fremsendelse af regning til skødehaveren - andet kan aftales, men skødehaver hæfter for sådanne aftaler.

Vandinstallationsarbejde skal i udføres overensstemmelse med bestemmelserne i Bygningreglementet og reglerne i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer DS 439 og sikres mod tilbageløb i overensstemmelse med DS/EN 1717.

Blanketten kan sendes via mail til kl@onsvedgaard.dk

DOWNLOAD
Installations tilladelse
DOWNLOAD
Servicerapport for tilbageløbssikring