Din vandmåler

 

Ejer af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en måler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug

 

Afregningsmåleren anbringes i en målerbrønd efter vandforsyningens nærmere anvisning eller et tilgængeligt sted i bygningen umiddelbart efter jordledningens indførelse

 

Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte

 

Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere

 

Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere. Ejer og bruger må tåle de ulemper der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af måleren

 

Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse herom. Brugere af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren

 

Ejer og bruger må ikke foretage indgreb i afregningsmåleren, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målerens korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler